Wnioski do budżetu miasta Opola na rok 2019

Nasz klub radnych złożył w dniu 14.08.2018 roku następujące wnioski: 

Budowa przystani kajakowej nad Odrą we Wróblinie.

Wymiana nawierzchni na ul. Sobieskiego.

Modernizacja ulicy Mehla.

Wymiana nawierzchni i chodników na ul. Wyszomirskiego.

Remont ulicy Laurowej.

Modernizacja ulicy Pawła Buhla.

Modernizacja ulicy Stara Droga.

Wykonanie siłowni na ul. Szkolnej.

Zagospodarowanie  terenu przy  Szkole Podstawowej w Czarnowąsach.

Termoizolacja i wykonanie elewacji  budynku Szkoły Podstawowej w Czarnowąsach.

Wykonanie parkingu przy Szkole Podstawowej w Czarnowąsach.

Modernizacja szatni w przedszkolu w Czarnowąsach.

Wykonanie elewacji przedszkola w Świerklach.

Rozbudowa sieci cieplnej w Czarnowąsach ul. Jaśminowa – Kasztanowa – Wolności – Dolna – Zaciszna – mjr. Raginisa.

Wykonanie odwodnienia ul. P. Michałowskiego, J. Mehoffera, A. Gierymskiego w Czarnowąsach.

Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Czarnowąsach ul. Sielankowa, Różana, Studzienna, Jaśminowa, Kasztanowa, Kalinowa, mjra Raginisa, Bliska.

Przebudowa ul. Radosnej w Czarnowąsach.

 Remont  mostu na rzece Swornica w Czarnowąsach.

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej  na trasie Czarnowąsy – Świerkle.

Wykonanie projektu i nawierzchni asfaltowej w Czarnowąsach na ulicach: Studzienna, Sielankowa, Różana, Jaśminowa, Kasztanowa, Kalinowa.

Remont remizy strażackiej OSP  w Czarnowąsach.

Zakup nowego samochodu bojowego średniego dla OSP Czarnowąsy.  

Rozbudowa skrzyżowania z ul. Kolejowej z drogą wojewódzką w Borkach.

Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul.  Krzyżowej w Czarnowąsach.

Ustawienie koszy na śmieci i psie odchody na terenie Czarnowąs, Borek, Krzanowic i Świerkli.

Przebudowa drogi głównej w Borkach łączącej Borki z Czarnowąsami.

Przebudowa ul. Wałowej i Namysłowskiej oraz montaż świateł na przejściu dla pieszych na ul. Namysłowskiej  w okolicy sklepu „Biedronka”.

Remont ulicy Budowlanych.

Wykonanie projektu boiska wielofunkcyjnego  w dzielnicy Malina wraz z realizacją zadania.

Modernizacja ul. Teligi.

Wymiana chodnika na ulicy Przedmieście.

Zakup i montaż 2 elektronicznych tablicy wyświetlających prędkość pojazdów przed wjazdem do dzielnicy Malina.

Wymiana 2 tablic ogłoszeniowych w dzielnicy Malina.

Projekt kanalizacji deszczowej na terenie dzielnicy Malina.      

Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego łączącego Groszowice z Maliną od ul. Frankiewicza do ul. Teligi.   

Uruchomienie strzeżonej plaży na stawie malińskim od strony dzielnicy Malina.   

Zwiększenie środków na zadania inwestycyjne Rad Dzielnic Miasta Opola do 5 milionów.

Przygotowanie planu zabezpieczenia i konserwacji cmentarza zabytkowego położonego w Opolu przy ul. Wrocławskiej.           

Wsparcie działalności organizacji pozarządowych i instytucji, których celem statutowym jest rozwój mniejszości narodowych i etnicznych, rozwój języka regionalnego i dialogu międzykulturowego oraz promocję Opola jako stolicy regionu wielokulturowego.

Projekt kanalizacji deszczowej na terenie dzielnicy Groszowice.

Projekt kanalizacji deszczowej na terenie dzielnicy Grudzice.

Projekt kanalizacji deszczowej na terenie dzielnicy Gosławice.

Remont chodnika przy ulicy Podbornej od skrzyżowania z ul. Katarzyny do nr 34.   

Wykonanie kanalizacji deszczowej na ul. Podbornej  i Rudzkiego do skrzyżowania z ul. Oświęcimską wraz z uzupełnieniem projektu kanalizacji od ul. Podbornej od nr 19 do nr 34,

Zabezpieczenie środków na zwiększenie wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych w opolskich jednostkach oświatowych. 

Wykonanie projektu oraz przebudowa 3 przystanków autobusowych MZK Popiełuszki-Podmiejska, Popiełuszki oraz Popiełuszki-Mała na zatoki autobusowe.

Projekt i wykonanie projektu oświetlenia ul. Duboisa w Opolu od ul. Armii Krajowej do ul. 1 Maja.

Montaż oświetlenia na ul. Targowej.

Przygotowanie dokumentacji oraz wykonanie chodnika przy ul. Józefa od nr 5 do skrzyżowania z ul. Gołębią.

Przygotowanie dokumentacji oraz wykonanie chodnika na całym odcinku ul. Gołębiej.

Wykonanie ścieżek rowerowych łączących ze sobą dzielnice Opola.

Modernizacja i poszerzenie terenu parkingu przy kąpielisku „Bolko” wraz z wykonaniem oświetlenia.

Przygotowanie projektu i wykonanie parkingu naprzeciw kościoła w Grotowicach.

Doświetlenie ul. Myśliwca w Opolu.         

Zakup i montaż stacji doładowań urządzeń przenośnych w centrum miasta.

Zakup i montaż miejskich alkomatów.

Montaż w autobusach MZK terminali do transakcji bezgotówkowych.          

Modernizacja sali gimnastycznej przy PSP Nr 1 w Opolu.

Projekt aktywizacji bezdomnych i bezrobotnych w mieście Opolu.

Monitoring wokół placu zabaw i cmentarza na ul. Wrocławskiej.

Doświetlenie ulicy Michała Korneckiego.

Dokumentacja techniczna budowy chodnika, oświetlenia i odwodnienia pasa drogowego na ulicy Kamińskiego w Opolu.

Rewitalizacja skweru na skrzyżowaniu ulic Szczeszyńskiego/Pobożnego w Nowej Wsi Królewskiej.

Urządzenia do Street-Workout’u na terenach wybranych dzielnic Opola.     

Remont placu ks. J. Szafranka.

Poszerzenie pasa drogowego przy ul. Rudzkiego Uzupełnienie księgozbioru i mediateki Miejskiej Biblioteki Publicznej o nowe wydawnictwa

Budowa mieszkań komunalnych i socjalnych w Opolu.

Rozwój infrastruktury rowerowej w Opolu – wiaty, parkingi rowerowe, stojaki, nowe stacje rowerowe.

Remont chodnika od ul. Oświęcimskiej 1 do skrzyżowania z ul. Gorzołki.       

Wykonanie dokumentacji technicznej i budowa ciągu pieszo-rowerowego na ul. Pampucha.

Projekt i wykonanie nowej drogi w dzielnicy Grotowice.

Wykonanie utwardzenia nawierzchni drogi łączącej Groszowice z Grudzicami.

Wykonanie projektu i budowa chodnika w ciągu ul. Grzesika

Modernizacja przejścia dla pieszych przy PSP Nr 28 w Opolu.

Budowa sieci centrów przesiadkowych w Opolu.

Wyasfaltowanie jezdni od ul. Jana Augustyna do Zakładu Komunalnego w Opolu.

Wdrożenie programu objęcia siecią wodociągową wszystkich mieszkańców Opola.

Projekt i wykonanie kanalizacji deszczowej na ulicy Semaforowej.

Zwiększenie środków na utrzymanie zieleni i czystości do 10.000.000zł.         

Wykonanie elewacji budynku przy ul. Oświęcimskiej 27.

Rewitalizacja skweru Jana / Bassego.

Montaż instalacji nawadniającej na boisku w Grotowicach.

Przygotowanie dokumentacji technicznej i wykonanie zatoki autobusowej naprzeciwko dawnej hurtowni „Gaja” wraz z chodnikiem i przejściem dla pieszych w kierunku ul. Jana.

Stworzenie witryny internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego

Rewitalizacja skweru na Pl. Waryńskiego oraz fontanny.

Remont chodnika Ozimska 15 do 17a.

Ustawienie w centrum miasta przy zielonych skwerach kubłów z woreczkami na psie odchody.

Dokumentacja techniczna i przebudowa ciągu łączącego ulicę Grzonki z ulicą Podborną.

Wdrożenie programu edukacyjnego dla seniorów z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Dokumentacja techniczna i wykonanie remontu ulicy Świerzego i Kasperka do skrzyżowania z ul. Popiełuszki.

Modernizacja ulicy Bażantowej.

Przygotowanie projektu oraz wykonanie świetlicy dla mieszkańców w dzielnicy Groszowice.

Modernizacja ulicy Zapłocie.

Doświetlenie i modernizacja ulicy Miedzianej.

Doświetlenie ul. Metalowej.

Kampania informacyjna dla mieszkańców odnośnie pyłu PM10

Wykonanie nawierzchni poliuretanowej na placu zabaw w Malinie.  

Ocieplenie budynku dla  klas 1-3 SP 24 w Opolu.

Remont elewacji budynku z termomodernizacją Domu Dziennego Pobytu „Nad Odrą”.

Modernizacja DW 414  w dzielnicy Wrzoski.

Wykonanie ścieżki rowerowej Wrzoski – Bierkowice.

Dokumentacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 32.

Oznaczenie szlaku św. Jakuba w Opolu.

Budowa progów zwalniających na ul. Górnej.

Projekt i wykonanie dużego placu zabaw w Groszowicach.

Wykonanie wjazdu na Park Przemysłowy „Metalchem”.

Budowa szaletów miejskich.

Historia Dzielnic Opola.

Renowacja grobu opolskiego malarza Carla Josepha Janckischa i jego siostry Marianny Wallitzek na strarym cmentarzu miejskim przy ulicy Wrocławskiej w Opolu.

Monitoring na osiedlu Malinka.

Kosze na psie odchody na Malince.

Kosze na psie odchody na pl. Waryńskiego.

Ustawienie regału bookcrossingowego na pl. Wolności w rejonie MBP.

 „Pchli targ” – zorganizowanie cyklicznych np. comiesięcznych wystawek rzeczy niepotrzebnych

Ustawienie nowoczesnych stojaków na rowery  w rejonie popularnego wśród mieszkańców placu Daszyńskiego.

Opolski woonerf – podwórzec miejski na ulicy Szpitalnej.

„Letnie kino w Twojej Dzielnicy” – zorganizowanie seansów kina na świeżym powietrzu w wakacje, w  każdej z dzielnic Opola.

Mała architektura i zieleń w Opolu.

Organizacja comiesięcznego BIOtargu.

Organizacja wystawy – rower w tradycji Górnego Śląska. 414

Letnie spektakle teatralne na wyspie Bolko.

Rowerowe Opole – bezpieczne trasy rowerowe w Centrum.

Uhonorowanie tablicą opolskiego pisarza i poety Hansa Niekrawietz.

Renowacja opolskiego pomnika żołnierzy 63 pułku poległy w czasie I wojny światowej.

Rewitalizacja placu Mickiewicza wraz z renowacją pomnika Adama Mickiewicza.

Wykonanie chodnika na ul. Adama od nr 32 do końca zabudowań.

Zwiększenie wynagrodzeń pracowników MOPR.

Zwiększenie wynagrodzeń strażników miejskich w Opolu.

Modernizacja oświetlenia na osiedlu Malinka.

Budowa infrastruktury ułatwiającej obcowanie z przyrodą na Wyspie Bolko.

Utworzenie prestiżowej Opolskiej Nagrody Dziennikarskiej.

Utworzenie Centrum Przedsiębiorczości Miasta Opola.

Stworzenie Strategia Rozwoju Infrastruktury Rowerowej Miasta Opola na lata 2019-2024.

Remont nawierzchni ulicy Wschodniej wraz z wymianą oświetlenia.

Zwiększenie do 3.000.000 zł wydatków na ochronę zabytków i remonty konserwatorskie, w tym na dotacje dla właścicieli obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków.

Zwiększenie do 1.000.000 zł dotacji w dziedzinie kultury dla organizacji pozarządowych.

Modernizacja ulicy Żelaznej.

Przygotowanie projektu oraz wykonanie świetlicy dla mieszkańców w dzielnicy Malinka.

Wzbudzane przejścia dla pieszych na ulicach Popiełuszki i Oświęcimskiej – poprawa stanu bezpieczeństwa pieszych.       

 

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s