Podsumowanie prac radnego Gambca za rok 2016

13 01 2017

Szanowni Państwo, 

rok 2016 dobiegł końca. W tym miejscu pragnę podziękować wszystkim za współpracę w samorządzie. Rok 2016 przyniósł wiele nowych zadań, które zostały zrealizowane również dzięki mojemu skromnemu zaangażowaniu.
Wiele realizowanych zadań mogliście Państo śledzić w internecie, mediach, którym dziękuję za nagłaśnianie spraw zgłaszanych przez mieszkańców poprzez moją osobę.

Praca radnego, to nie tylko pisma, wnioski ale przede wszystkim wspomniany wyżej stały kontakt z mieszkańcami Opola, którzy mają coraz wiekszą potrzebę rozmowy w cztery oczy i wysłuchania. Często na dyżurach radnego trafiają się sprawy, których nie można załatwić od razu. Pojawiały się trudne tematy, które wciąż oczekują realizacji.
Nie wszystkie sprawy kończą się od razu pozytywnie, ale „dopóki walczysz jesteś zwycięzcą”.

W roku 2016 złożyłem do Prezydenta Miasta Opola m.in:
11 interpelacji
76 wniosków
17 zapytań
41 zgłoszeń mieszkańców podczas dyżurów
105 wniosków do budżetu miasta Opola na rok 2017

Większość pism dostępna na https://gambiec.wordpress.com/interwencje/

Ponadto fanpage na Facebooku przekroczył ilość 1000 polubień (https://www.facebook.com/radnygambiec), stronę http://www.gambiec.pl w 2016 roku
kliknęło 15.330 osób (w sumie przekroczyła 90.000 wejść istniejąc od roku 2011).

Dziękuję za wszelkie wsparcie i proszę o dalsze !

Marcin Gambiec
Radny Miasta Opola

Śmieci i odpady za stacją wysokich napięć przy ul. Oświęcimskiej/Smolki

13 01 2017

W dniu 25.10.2016 roku zapytałem Prezydenta Opola o śmieci/odpady zalegające na działkach za stacją wysokich napięć. O sprawie informowaliu mnie mieszkańcy osiedla Metalchem spacerujący w tych rejonach. Nad wszystkim czuwa od tego czasu Straż Miejska.
Śmieci jest już wprawdzie mniej, ale dopóki pozwolimy na wysypywanie śmieci na takich terenach, to tym więcej śmieci na takich właśnie terenach będzie się pojawiało.

Ponadto od Prezydenta Opola otrzymałem niniejszą odpowiedź (kliknij).

Lustro drogowe dla wyjeżdżających z ulicy Katarzyny

13 01 2017

Komisja Bezpieczeństwa w dniu 13.01.2017 roku pochyliła się nad sprawą wyjazdu z ulicy Katarzyny na ulicę Oświęcimską. Wielokrotnie mieszkańcy prosili, aby naprzeciwko wyjazdu stanęło lustro, które ułatwi im wyjazd. Wielokrotnie również sprawa była rozpatrywana negatywnie. W posiedzeniu komisji w dniu 13.01.2017 roku brała udział przedstawicielka mieszkańców, która zwróciła uwagę bezpieczeństwa wyjazdu. Tym samym komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek mieszkańców i zamontowane zostanie lustro drogowe.
Podziękowania dla mieszkanki i komisji za obronę wniosku !
skrzyzowanie-oswiecimska-katarzyny

Dotacja na malowanie kościoła w Groszowicach. Wyjaśnienia Prezydenta Miasta Opola. Kwota 25.000 zł na koncie parafii !

11 01 2017

W związku z otrzymanym komunikatem z ambony parafialnej w kościele św. Katarzyny w Groszowicach w dniu 26.12.2016 roku  zażądałem wyjaśnieni niewypłacenia dotacji na malowanie kościoła w Groszowicach. Wyjaśnienia Prezydetna poniżej:

„Odpowiadając na Pana wniosek informuję, że rozliczenie przyznanej dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie Gminy Opole, nie stanowiących wyłącznej własności Gminy, odbywa się na podstawie zawartej umowy pomiędzy Miastem Opole i Dotowanym.
Wypłata zabezpieczonych w budżecie środków odbywa się po przedłożeniu przez Dotowanego dokumentów w postaci kopii rachunku za wykonane prace, wraz z protokołem odbioru potwierdzającym prawidłowo wykonane prace. W końcowym rozliczeniu należało również przedłożyć w terminie do 15 grudnia 2016 r. sprawozdanie z realizacji zadania. W zakresie przyznanej dotacji na malowanie kościoła p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Opolu – Groszowicach wszystkie wymagane dokumenty zostały złożone wraz ze sprawozdaniem w dniu 15.12.2016r. W związku  z powyższym, przekazanie środków na wskazane w umowie konto nastąpiło w dniu 29 grudnia 2016 roku.  

                                                                      Z up. Prezydenta Miasta Opola

                                                    Zastępca Prezydenta Miasta Opola”

Odpowiedź Prezydenta Miasta Opola o ochronie powietrza – interpelacja

10 01 2017

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 14.12.2016r. w sprawie ochrony powietrza
w Opolu, wyjaśniam co następuje:

W 2010 r. w Opolu miało powstać Centrum Edukacji Ekologicznej współfinansowane
ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Dlaczego nie powstało i czy Urząd Miasta planuje w przyszłości stworzenie takiego miejsca?

Działania w zakresie edukacji ekologicznej podejmowane są przez różne Wydziały Urzędu Miasta Opola oraz miejskie jednostki organizacyjne i spółki komunalne. W szczególny sposób prowadzona jest edukacja ekologiczna, w związku z realizacją różnego rodzaju programów i projektów, w ramach których ww. jednostki organizacyjne pozyskują fundusze na realizację przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska. Edukacja ekologiczna prowadzona jest również w codziennej działalności wydziałów (np. przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi, itd.), finansowana ze środków budżetowych, ale również  ze środków z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Opolu. Wydziały realizują cele edukacji ekologicznej. W zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, w zakresie ochrony przyrody, ochrony zwierząt, w zakresie realizacji inwestycji na rzecz poprawy jakości powietrza, w zakresie gospodarowania zasobami wodnymi. Edukacja ekologiczna jest prowadzona przez wiele instytucji, a dzięki takiemu rozproszeniu działań, trafia
do szerszej grupy społecznej.  Za prowadzoną działalność w zintegrowanej edukacji ekologicznej Miasto dwukrotnie otrzymało dwukrotnie statuetkę „Panteon Polskiej Ekologii”. Dlatego Opole
nie zdecydowało się na utworzenie odrębnego Centrum Edukacji Ekologicznej.

Większość działań, które podejmują miasta w Polsce walczące ze smogiem, skupia się
na dofinasowaniu do wymiany pieców. W wielu miastach zwrócono uwagę, że w licznych domach istnieją piece, których żar jest zasypywany z góry, co powoduje powstawanie sporej ilości dymu, który trafia z kolei do naszego powietrza. Wsparcie w Opolu rodzin, które mogłyby zamontować piec odpowiedniej klasy i wydajności wymuszający stosowanie odpowiedniego rodzaju paliwa przyczyniłoby się do zmniejszenia liczby przekroczeń, szczególnie na przedmieściach Opola i spadłoby zanieczyszczenie dzielnic Opola. Czy Urząd Miasta w roku 2017 planuje przyznawać takie dofinansowania? Jeśli tak, to na jakich zasadach i jakie będą przewidziane kwoty?

Dnia 15 grudnia 2016 r. Rada Miasta Opola uchwaliła nowy „Regulamin określający zasady udzielania i rozliczania dotacji celowych z budżetu Miasta Opola na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, realizowanych na terenie miasta Opola”. W związku ze zbyt małym zasięgiem sieci ciepłowniczej oraz gazowej na terenie miasta Opola oraz na terenach przyłączonych do miasta, proponuje się rozszerzenie katalogu ekologicznych systemów ogrzewania, o kotły na paliwo stałe, spełniające wymagania klasy 5, według normy PN-EN 303-5:2012 (posiadające certyfikat energetyczno-emisyjny wydany przez jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji). Zwiększono procentowy udział kosztów kwalifikowanych oraz kwot przyznawanych dotacji, ze względu na wzrost kosztów związanych z wykonaniem ekologicznego systemu ogrzewania, czy instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii. Uchwała jest kolejnym etapem działań zmierzających do rozwiązania problemu ograniczenia niskiej emisji  na terenie miasta Opola. W planie wydatków budżetu Miasta na rok 2017 przeznaczono na ww. cel znacznie większe (niż dotychczas) środki w wysokości 550 000 zł (dział 900 rozdział 90005 § 6230 „Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, realizowanych na terenie miasta Opola”).

W zakresie bezpiecznego ogrzewania domu węglem Miasto wydało materiały edukacyjne, które opisują walory stosowania pieca z automatycznym podajnikiem paliwa, bądź tzw. kotła zgazowującego. Badania pokazują, że emisja węglowodorów z takich urządzeń grzewczych jest
od kilkunastu do kilkudziesięciu razy mniejsza niż np. z pieca komorowego z ręcznym załadunkiem. Odnotowano znaczną redukcję emisji zanieczyszczeń z kotłów centralnego ogrzewania, opalanych paliwami stałymi po wprowadzeniu automatyzacji procesu spalania. W wyniku tego zabiegu zmniejszono emisję tlenku węgla oraz pyłu o ponad  95%. Ponadto opisano metody palenia węglem w piecach i kotłach, w tym rozpalaniu od góry. Zdaniem Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla 
w Zabrzu tego typu palenie opału powinno odbywać się tylko w piecach szybowych.

W kwestii ochrony powietrza w Opolu wystąpiła również jedna ze społecznych inicjatyw, która instaluje w różnych rejonach czujniki powietrza, których pomiary można śledzić w internecie. Wiele z istniejących już przestrzeni Opola urządzeń wykazało znaczne przekroczenia obecności pyłu PM10 o PM2,5, w rejonach, w których się znajdowały. Jak wygląda obecnie sytuacja badania pyłu zawieszonego w mieście Opolu? Mimo podwyższonych wartości PM2,5, na stacji manualnej
na osiedlu AK, Opole nadal nie ma pomiaru automatycznego: jak UM ma zamiar temu zaradzić?

Zgodnie z art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U.  z 2016 r. poz. 672 ze zmianami), oceny jakości powietrza i obserwacji zmian dokonuje się w ramach państwowego monitoringu środowiska. Na potrzeby ustalenia odpowiedniego sposobu oceny jakości powietrza w poszczególnych strefach, wojewódzki inspektor ochrony środowiska dokonuje przynajmniej co 5 lat, klasyfikacji stref, odrębnie pod kątem poziomu każdej substancji, wyodrębniając strefy, w których m.in. przekroczone są poziomy dopuszczalne; przekroczone są poziomy docelowe. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska, w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku, dokonuje oceny poziomów substancji w powietrzu w danej strefie za rok poprzedni oraz odrębnie dla każdej substancji dokonuje klasyfikacji stref. Dokonuje oceny poziomów substancji w powietrzu na podstawie pomiarów lub innych metod oceny oraz prowadzi badania jakości powietrza w ramach państwowego monitoringu środowiska i na podstawie przeprowadzonych pomiarów przeprowadza ocenę stanu powietrza. Ocena jakości powietrza w zakresie zanieczyszczenia pyłem zawieszonym PM10 odbywa się dla wartości 24 – godzinnej (50 µg/m3) oraz średniorocznej (40 µg/m3). Dopuszczalna jest częstość przekroczeń stężenia średniodobowego maksymalnie 35 razy w roku.

Punkty pomiarowe zostały zlokalizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 września 2012 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1032), przy uwzględnieniu technicznych możliwości, a także biorąc pod uwagę ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem lub kradzieżą.

Inspekcja Ochrony Środowiska bada zawartość pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 w powietrzu stosując dwie uzupełniające się metody: 

  • metodę grawimetryczną (referencyjną), która jest uznana i stosowana na świecie jako najbardziej precyzyjna metoda pomiaru (zaletą tej metody pomiarowej jest jej bardzo wysoka dokładność. Jedyną jej wadą jest czas potrzebny na uzyskanie wyników, który wynosi ok. 3 tygodni.). W Polsce pomiary metodą grawimetryczną (referencyjną) są prowadzone
    na ok. 160 stanowiskach pyłu PM10 i 64 stanowiskach pyłu PM2,5;
  • metodę automatyczną, posiadającą wykazaną równoważność do metody referencyjnej (umożliwia pokazywanie wyników tych pomiarów w trybie „on-line” na portalach inspekcji ochrony środowiska (GIOŚ i WIOŚ) i w aplikacji GIOŚ „Jakość powietrza w Polsce”. Dane, te są aktualizowane co godzinę i w celu porównania z poziomem dopuszczalnym przeliczane na wartości średniodobowe).

Automatyczna stacja pomiarowa zlokalizowana uprzednio przy ul. Minorytów została przeniesiona na teren przy ul. Koszyka.

W sierpniu 2016 r. podczas sesji Rady Miasta Opola w informacji o działalności w 2015 r.
w Opolu składanej przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska stwierdzono, że „nadal istnieje obowiązek wdrażana naprawczych programów ochrony powietrza”. Czy w związku z tym zapisem Urząd Miasta Opola rozważa działania odnośnie do pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5? Zalecenie zorganizowania akcji informacyjnej odnośnie do pyłu zawieszonego PM10 sformułowano także w protokole pokontrolnym Komisji Rewizyjnej z badania budżetu za rok 2015. Czy miasto rozważa taką akcję informacyjną? Jeśli tak, jak ta akcja informacyjna będzie wyglądać? Czy jest szansa, aby objęła ona rejony miasta, gdzie rzeczywiście stwierdzono przekroczenia wskaźników PM10 i PM2,5 – m.in. na przedmieściach miasta Opola?

Marszałek Województwa Opolskiego przygotował, a Sejmik Województwa Opolskiego uchwałą Nr XXXIV / 416 / 2013 z dnia 25 października 2013r. przyjął „Programem ochrony powietrza dla strefy miasto Opole, ze względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych pyłu PM10 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu wraz z planem działań krótkoterminowych”.

Program ten nie stanowi dokumentacji projektu realizacyjnego działań naprawczych, lecz wskazuje jedynie kierunki tych działań. Przed przystąpieniem do realizacji konkretnych zadań, konieczne jest przygotowanie oceny przedsięwzięcia, określającej strukturę podziału prac, szczegółowe zadania i odpowiedzialności, terminy realizacji działań naprawczych, analizy możliwości realizacyjnych. Konieczne jest również zapewnienie źródeł finansowania. Z ww. POP wynika, że głównym źródłem zanieczyszczeń powietrza pyłem PM10 i benzo(a)pirenem na terenie miasta jest emisja powierzchniowa, która w przypadku pyłu PM10 stanowi 42,8%, a B(a)P aż 76,8%. Z tego względu działania naprawcze powinny być skierowane na ograniczanie emisji powierzchniowej. W związku z tym dla miasta Opola opracowano „Program ograniczenia niskiej emisji”, w którym określono harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji zadań polegających na zmianie sposobu ogrzewania
w obiektach mieszkalnych. Na realizację ww. zadań co roku w budżecie miasta Opola rezerwowane są środki finansowe, które wypłacane są w postaci dotacji celowych osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym. Do 31.12.2016 r. dotacje udzielane były zgodnie z Regulaminem w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych dla inwestycji służących ochronie powietrza, w ramach realizacji „Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Opola”. Akcje informacyjne dotyczące konieczności poprawy jakości powietrza organizowane są praktycznie od wielu lat. Jeśli chodzi o rok 2015 r., wydatkowane zostały środki finansowe na przeprowadzenie kampanii edukacyjnej pokazującej korzyści zdrowotne i społeczne z eliminacji niskiej emisji.
W ramach zadania zlecono opracowanie i kolportaż na terenie miasta Opola 10.000 szt. ulotek informujących mieszkańców o możliwości pozyskania dotacji na instalację ekologicznego ogrzewania oraz zlecono Radiu Opole emisję reklamy dotyczącej wdrażania programu KAWKA.

W 2016 r. w ramach edukacji ekologicznej w zakresie jakości powietrza, realizowano następujące działania:

Opracowano i wydrukowano materiały edukacyjne w postaci wkładki pt. „Czyste powietrze – oddech dla Opola” do „Nowej Trybuny Opolskiej” nr 293(6432) z dnia 16.12.2016 r.

Wkładka dotyczyła niskiej emisji, bezpiecznego dla środowiska ogrzewania domu węglem, zmniejszenia emisyjności pieca, sankcji w przypadku spalania śmieci, wpływu niskiej emisji na zdrowie człowieka, restrykcji dla kotłów, a także informacji nt. stanu powietrza, działań Miasta Opola na rzecz poprawy jakości powietrza, w tym wniosków wynikających z przeprowadzonej inwentaryzacji źródeł ciepła.

Do gazety dodano również ulotkę w zakresie zakazu spalania odpadów w gospodarstwach domowych.

Od grudnia 2016 r. działa strona internetowa http://www.niskaemisjaopole.pl/, na której zamieszczone są informacje m.in. w zakresie działań na rzecz poprawy jakości powietrza, wyników pomiarów zanieczyszczeń pyłowych prowadzonych przez WIOŚ w Opolu., a także informacji nt. wpływu zanieczyszczeń powietrza na stan zdrowia.

W ramach programu KAWKA I, Miasto przeprowadziło w 2014 roku „Kampanię edukacyjną pokazującą korzyści zdrowotne i społeczne w eliminacji niskiej emisji na kwotę 16,5 tyś. zł.
Kiedy i w jakiej formie ją przeprowadzono?

Miasto Opole przystąpiło do ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu konkursowego naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć związanych z „Likwidacją niskiej emisji wspierającą wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii – KAWKA” – I nabór 2013 r. i uzyskało 55 % dofinansowania na realizację m. in. „Kampanii edukacyjnej”, w tym 45% ze środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i 10% ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Koszty zadania pn. „Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej, pokazującej korzyści zdrowotne i społeczne z eliminacji niskiej emisji” wyniosły 29.950 zł. W ramach kampanii zostały przeprowadzone następujące działania: opracowano i wydrukowano materiały edukacyjne (ulotki, plakaty, książeczki, prezentacje), które rozdysponowano wśród mieszkańców miasta posiadających systemy grzewcze oparte na paliwach stałych oraz wśród jednostek podległych i zarządców, przeprowadzono szkolenie dla nauczycieli, natomiast w siedzibie Urzędu Miasta Opola odbyły się warsztaty dla mieszkańców, podczas których udzielano pomocy przy wypełnianiu wniosków oraz udzielano informacji na temat możliwości dofinansowania.

W jaki sposób UM w ciągu ostatniego roku promował komunikację zbiorową celem pozyskania nowych klientów i zwrócenia uwagi na niska emisję?

Od wielu lat Miasto Opole wspólnie z Miejskim Zakładem Komunikacyjnym Sp. z o.o. prowadzi wiele działań poprawiających jakość, a tym samym zwiększających atrakcyjność opolskiej komunikacji miejskiej, w celu zachęcenia jak największej liczby mieszkańców do korzystania z transportu publicznego. Działania te uwzględniają również potrzeby osób niepełnosprawnych, czyniąc opolską komunikacją miejską ogólnodostępną.

Regularnie kupowane są nowoczesne autobusy, spełniające najnowsze normy emisji spalin, przy jednoczesnym wycofywaniu z ruchu wysłużonych pojazdów. Stale poprawiana jest oferta przewozowa, poprzez uruchamianie nowych linii komunikacyjnych, wyznaczanie nowych przystanków autobusowych oraz zwiększanie częstotliwości kursowania autobusów. Każdego roku wiele przystanków autobusowych jest wyposażanych w nowe wiaty lub ławki dla pasażerów. Stopniowo wprowadzane są przywileje dla transportu zbiorowego w ruchu miejskim (np. buspasy) oraz przywileje dla posiadaczy samochodów osobowych, którzy decydują się na pozostawienie samochodu w domu i jazdę autobusem (tzw. „darmowe piątki”).

Należy również zaznaczyć, iż ceny biletów w komunikacji miejskiej w Opolu należą do najniższych w Polsce. W 2015 roku wprowadzonych zostało szereg zmian w taryfie biletowej. Do oferty weszły atrakcyjne cenowo bilety kwartalne, semestralne (dla uczniów oraz studentów), weekendowe oraz wakacyjne. Posiadacze niektórych biletów okresowych otrzymali prawo przejazdu na tym bilecie w soboty i niedziele z dodatkową osobą, która nie ukończyła 18 roku życia.

W ramach działań zachęcających do wybierania transportu publicznego, Miasto Opole zawarło umowę ze Spółką Przewozy Regionalne, na mocy której posiadacze biletów okresowych MZK na wszystkie linie są uprawnieni do bezpłatnych przejazdów pociągami Przewozów Regionalnych, pomiędzy wszystkimi stacjami kolejowymi znajdującymi się na terenie miasta Opola. Aktualnie jest to 6 stacji kolejowych, a od stycznia 2017 r. będzie ich 9.

Ponadto w najbliższych latach Miasto Opole planuje realizację wielu dużych projektów związanych z funkcjonowaniem transportu zbiorowego – zakup nowoczesnych i ekologicznych autobusów, budowę węzłów przesiadkowych, wdrożenie Inteligentnego Systemu Transportowego, zakup biletomatów, elektronicznych tablic przystankowych oraz wdrożenie tzw. biletu elektronicznego.

W ramach projektu „Czysta komunikacja publiczna …” do obsługi opolskiej komunikacji miejskiej zakupionych zostanie 61 nowoczesnych autobusów miejskich, które spełniać będą najnowszą normę emisji spalin Euro 6. Dzięki temu tabor autobusowy stanowić będą wkrótce wyłącznie nowe lub kilkuletnie pojazdy.

Ograniczenie szkodliwej emisji będzie dotyczyło również zajezdni autobusowej MZK Sp. z o.o., na której – w ramach tego samego projektu – zainstalowana zostanie instalacja sprężonego powietrza oraz specjalne „grzałki” do silników autobusów. Urządzenia te wyeliminują długie postoje autobusów na zajezdni, które obecnie (przed wyruszeniem na trasę) oczekują przy włączonym silniku na uzupełnienie powietrza w wewnętrznej instalacji autobusu, a w okresie zimowym (w nocy) są odpalane przez obsługę zajezdni.

Wszystkie opisane wyżej działania przyczyniają się do stopniowego zwiększania ilości mieszkańców korzystających na co dzień z opolskiej komunikacji miejskiej.

System monitoringu WIOŚ w Opolu pomija dzielnice Groszowice, Wróblin, czy inne dzielnice, które również należą do Opola. Liczba stacji pomiarowych obecnych aktualnie na terenie naszego miasta jest znikoma i wymaga pilnego uzupełnienia.(….) W jaki sposób Urząd Miasta zamierza skoordynować współpracę organów i instytucji oraz inicjatyw społecznych?

Miasto Opole w 2017r. planuje wdrożyć wspomagający monitoring powietrza w Opolu. Zadanie to będzie polegało na przeprowadzeniu badania jakości powietrza przez okres 1 roku w co najmniej 14 punktach pomiarowych na terenie miasta.  Wykonawca będzie zobowiązany zaprojektować lokalizację węzłów sieci, tak aby uzyskać największą entropię pozyskiwanych informacji. Projekt lokalizacji węzłów powinien uwzględniać obszary przekroczeń i liczbę ludności narażonej, na podstawie Programu ochrony powietrza, formy użytkowania terenu oraz sposoby ogrzewania budynków na podstawie danych z inwentaryzacji źródeł niskiej emisji oraz analizę problemów: miejsca i przyczyny, związanych ze stanem powietrza. W ramach projektu ma być uruchomiony dostęp do e-usługi na wskazanej przez Wykonawcę stronie internetowej, zawierającej min.: wyniki pomiarów stężeń co najmniej pyłu PM2.5 i PM10 w każdym z czujników, uśrednionych co 1h
dla każdego czujnika, prezentowanych w postaci tabel i wykresów, informację o stanie powietrza w Opolu dla każdego czujnika pomiarowego.

Planowane jest zaprezentowanie projektu „Wdrożenie modelu diagnozy jakości powietrza w mieście Opolu” po rocznych analizach.

Miasto poszukuje różnych możliwości w zakresie działań systemowych dotyczących skutecznych instrumentów służących zbadaniu stanu jakości powietrza w mieście oraz określeniu przyczyn tego stanu w poszczególnych miejscach. Biorąc pod uwagę wyniki pomiarów zanieczyszczeń powietrza, ale również ze względu na oddziaływanie różnych źródeł emisji, Miasto Opole odpowiedziało na zaproszenie Głównego Instytutu Górnictwa z siedzibą w Katowicach, aby wspólnie w ramach programu AIR TRITIA przeprowadzić badania jakości powietrza, w tym pyłu zawieszonego PM 10 i PM 2,5.

W związku z tym Miasto Opole w czerwcu 2016 r. złożyło aplikację wraz z partnerami z Polski, Czech i Słowacji do programu pn. „Współpraca w ramach priorytetu programowego w zakresie zasobów naturalnych i kulturowych dla zrównoważonego rozwoju w Europie Środkowej”. W ramach celu szczegółowego pn. „Poprawa zarządzania środowiskowego na funkcjonalnych obszarach miejskich, aby uczynić je bardziej dogodne dla zamieszkania”.

Głównym celem projektu jest znalezienie rozwiązania problemów związanych z zanieczyszczeniem powietrza i poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zmniejszenie negatywnego wpływu zanieczyszczeń powietrza na stan zdrowia mieszkańców pogranicza czesko-polsko-słowackiego (obszaru utworzonego wspólnie wcześniej przez marszałków obszaru przygranicznego zwanego Europejskim Ugrupowaniem Współpracy Terytorialnej – TRITIA, EUW z siedzibą w Cieszynie).

W projekcie przewiduje się opracowanie wspólnej strategii poprawy jakości powietrza w oparciu o pomiary jakości powietrza (w tym PM10 i PM2,5 wraz z określeniem źródeł pochodzenia zanieczyszczeń wykorzystując badania izotopowe 210 Pb)  i modelowanie komputerowe (dwa modele: SYMOS97-Czechy i CULPUFF – Polska). Wniosek przeszedł już pierwszy etap oceny i czekamy na jej ostateczne rozstrzygnięcie w pierwszym kwartale 2017 r.

Działania w zakresie poprawy jakości powietrza opisane są w „Programie ochrony powietrza dla strefy miasto Opole, ze względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych pyłu PM10 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu wraz z planem działań krótkoterminowych”

Program ochrony powietrza, stanowiąc akt prawa miejscowego, nakłada szereg obowiązków na organy administracji, podmioty korzystające ze środowiska oraz inne jednostki organizacyjne. Zadanie w zakresie koordynacji współpracy organów i instytucji, a także inicjatyw społecznych spoczywa na Zarządzie Województwa Opolskiego.

W przypadku badania próbek chemicznych popiołu warta jest współpraca pomiędzy Miastem Opole a Wydziałem Chemii Uniwersytetu Opolskiego? Czy Urząd Miasta wdroży w tym lub najbliższym sezonie grzewczym współpracę tego rodzaju?

Obecnie działania Miasta Opola koncentrują się na działaniach inwestycyjnych i pozainwestycyjnych, które rodzą określone skutki finansowe. W związku z tym w budżecie na 2017 rok nie przewidziano środków finansowych w zakresie badania próbek popiołu. Zostanie zwiększona liczba etatów w Straży Miejskiej w Opolu na potrzeby Ekopatrolu, który będzie powadzić intensywne kontrole gospodarstw domowych w zakresie zorganizowanego przekazywania odpadów oraz przestrzegania zakazu spalania odpadów. Ponadto planowane jest wprowadzenie ogólnopolskich standardów emisyjnych dla kotłów i paliw.

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM Opola obiecywał świetlną tablicę informacyjną
z bieżącymi wynikami badań jakości powietrza i zaleceniami, jak należy postępować. Ponieważ do tej pory taka tablica w Opolu nie powstała, z wyjątkiem pilotażowej akcji Opolskiego Alarmu Smogowego i za jego środki, jakie są losy tej inicjatywy ze strony władz miasta? Tablica miałby kluczowe znaczenie dla informowania i edukacji mieszkańców.

W ramach Inteligentnego Systemu Zarzadzania Transportem na tablicach przystankowych, informujących o kursach autobusów, planowane jest zamieszczanie informacji nt. stanu zanieczyszczenia powietrza.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1031), przekroczenie stężenia 200 μg/m3 dla 24-godz. stężenia pyłu PM10 (poziom informowania) jest jednym z kryteriów pojawienia się ryzyka wystąpienia poziomu alarmowego. Podstawą do ogłoszenia o przekroczeniu poziomu informowania, jak i poziomu alarmowego jest pomiar automatyczny pyłu PM10.

Podstawą do informowania o ryzyku wystąpienia poziomu alarmowego pyłu zawieszonego PM10 na danym obszarze powinno być łączne spełnienie poniższych warunków: stężenie 24-godz. pyłu zawieszonego PM10 uzyskane z pomiarów automatycznych przekroczy 200 μg/m3; prognoza pogody wskazuje na utrzymywanie się (lub pogorszenie) w ciągu następnych dni niekorzystnych warunków meteorologicznych (niska prędkość wiatru, duże spadki temperatury powietrza, inwersja temperatury, brak opadów). Proponuje się korzystanie z prognozy pogody opracowywanej przez IMGW-PIB; wojewódzkie prognozy zanieczyszczenia powietrza wskazują na prawdopodobieństwo wystąpienia przekroczenia przez pył PM10 stężenia 200 μg/m3 (jako kryterium podano tu wartość stężenia pyłu zawieszonego PM10 na poziomie 200 μg/m3, a nie 300 μg/m3, ponieważ stosowane
w Polsce modele często nie doszacowują bardzo wysokich stężeń pyłu zawieszonego) – jeżeli prognozy zanieczyszczenia powietrza nie są wykonywane lub nie są dostępne, warunku tego nie bierze się pod uwagę.

Podstawę do prognozowania bardzo dużego ryzyka utrzymania się stężenia pyłu zawieszonego PM10, powyżej poziomu alarmowego na danym obszarze, powinno stanowić łączne spełnienie poniższych warunków: stężenie 24-godz. pyłu zawieszonego PM10 uzyskane z pomiarów automatycznych za poprzednią dobę przekroczyło 300 μg/m3; 8-godzinna średnia krocząca liczona z danych 1-godzinnych do godziny 7:00 włącznie dnia następnego po przekroczeniu poziomu alarmowego przekracza 260 μg/m3; prognoza pogody wskazuje na utrzymywanie się (lub pogorszenie) w ciągu następnych godzin i dni niekorzystnych warunków meteorologicznych (niska prędkość wiatru, duże spadki temperatury powietrza, inwersja temperatury, brak opadów). Proponuje się korzystanie z prognozy pogody opracowywanej przez IMGW-PIB; wojewódzkie prognozy zanieczyszczenia powietrza (np. ekoprognoza) wskazują na duże prawdopodobieństwo wystąpienia przekroczenia przez pył PM10 stężenia 200 μg/m3 (jako kryterium podano tu wartość stężenia pyłu zawieszonego PM10 na poziomie 200 μg/m3, a nie 300 μg/m3, ponieważ stosowane w Polsce modele często nie doszacowują bardzo wysokich stężeń pyłu zawieszonego). Jeżeli prognozy zanieczyszczenia powietrza nie są wykonywane lub nie są dostępne, warunku tego nie bierze się pod uwagę.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu codziennie monitoruje poziomy stężeń uzyskiwanych na stacjach automatycznych. W przypadku stwierdzenia wystąpienia ryzyka przekroczenia lub przekroczenia wartości kryterialnych, przekazywany jest stosowny Komunikat do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego i do Zarządu Województwa, a także zamieszczany na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu: http://www.opole.pios.gov.pl/info/komunikaty.html

WIOŚ w Opolu zamieszcza również komunikaty (ostrzeżenia) w przypadku ryzyka wystąpienia przekroczenia lub wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM10.

Jakie działania ma zamiar podjąć Miasto celem oszacowania, które źródła odpowiadają za jaki odsetek zanieczyszczeń?

Takie analizy były przeprowadzone na etapie opracowania „Program ochrony powietrza dla strefy miasto Opole, ze względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych pyłu PM10 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu wraz z planem działań krótkoterminowych”. Inwentaryzacja (przeprowadzona w ramach POP) źródeł emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza z obszaru miasta, pozwoliła na określenie wielkości ładunku pyłu PM10 i B(a)P. Łączna emisja tych zanieczyszczeń jest sumą emisji z poszczególnych źródeł, tj.: punktowych, powierzchniowych, liniowych oraz wydobycia kopalin zlokalizowanych na obszarze miasta Opola. Największą ilość pyłu PM10 stanowi emisja ze źródeł powierzchniowych głównie komunalno-bytowych – ponad 42%, całkowitej emisji. W przypadku B(a)P największy udział w emisji całkowitej mają źródła powierzchniowe (prawie 77%), a następnie źródła punktowe (23%). Duże znaczenie odgrywa również emisja pyłu PM10 ze źródeł liniowych osiągająca 35,2% całkowitej emisji. Udział emisji omawianych zanieczyszczeń z zakładów korzystających ze środowiska wynosi odpowiednio: PM10 – 16,4% i B(a)P – 23%. W strefie najmniejszy jest udział zanieczyszczeń pyłem, którego źródłem jest wydobycie kopalin (wynosi on ok. 5,5% emisji całkowitej pyłu).

Kiedy zostanie wykonana inwentaryzacja źródeł zanieczyszczeń powietrza?

Obszarowa inwentaryzacja źródeł niskiej emisji na terenie miasta Opola została przeprowadzona w 2016 r., na podstawie umowy nr RB/488/2016 zawartej dnia 26.04.2016 roku pomiędzy Miastem Opole a ATMOTERM S.A. w Opolu. Prowadzona była w okresie od kwietnia 2016 r. do września 2016 r. Inwentaryzacja źródeł emisji pozwoliła, biorąc pod uwagę zużycie paliwa podane przez respondentów, na oszacowanie emisji pyłu PM10 na poziomie 180,905 Mg/rok, a także emisji pozostałych substancji, które zamieszczono w bazie emisji Excel. Urząd Miasta Opola posiada bazę źródeł niskiej emisji, która będzie wykorzystywana w miejskim systemie zarządzania jakością powietrza w Opolu. W 2017 r. planowana jest inwentaryzacja źródeł ogrzewania na nowym obszarze miasta, aby mieć pełne dane w tym zakresie dla całego miasta Opola.

Czy rozważane jest profilowanie stacji monitoringu na cieplne, transportowe, przemysłowe, tła oraz specjalne, w tym mobilne?

Stacjami monitoringu powietrza zarządza Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
w Opolu. Zgodnie z informacjami z WIOŚ w Opolu, stacje pomiarowe posiadają następującą charakterystykę:

Lp. Lokalizacja stacji pomiarowej Typ stacji pomiarowej Typ strefy Charakterystyka stacji pomiarowej
  komunikacyjna

 

przemysłowa tłowa miejska podmiejska wiejska mieszkaniowa handlowo-usługowa przemysłowa rolnicza przyrodnicza
1. Opole, Rynek-Ratusz x x x x
2. Opole, ul. Zwycięstwa x x x
3. Opole, ul. Chabrów x x x
4. Opole, ul. Jodłowa x x x
5. Opole, ul. Św. Anny x x x x

 

Czy Miasto jest w stanie wyjaśnić, dlaczego według badań przedstawionych w POP poważne zanieczyszczone są obszary, gdzie występuje dość dobrze rozwinięta sieć grzewcza?

Program ochrony powietrza został opracowany na zlecenie Marszałka Województwa Opolskiego. Na etapie jego procedowania zostało zadane podobne pytanie i uzyskano następującą odpowiedź Marszałka: „Udziały źródeł w wysokości stężeń pyłu PM10 są wyznaczane dla siatki punktów obliczeniowych. Obszar przekroczeń uwzględniają większy obszar, na którym zlokalizowane są źródła zanieczyszczeń, które mogą mieć wpływ na wysokość stężenia”.

Jakie działania zamierza podjąć UM celem eliminacji zanieczyszczeń w centrum miasta?

Strefa zabudowy śródmiejskiej obejmuje najstarszą cześć miasta, w tym jego historyczne centrum, objęte ochroną konserwatorską. Powierzchniowo teren ten zajmuje 303,54 ha i zamieszkuje go, ok. 22 tys. osób tj. 18,5% mieszkańców miasta.

Dominuje tu zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, znaczącą grupę stanowią również budynki użyteczności publicznej. W strefie tej zlokalizowane są liczne usługi: handel, gastronomia, administracja oraz usługi finansowe, a także obiekty kultury i nauki. Tu swoje siedziby mają najważniejsze urzędy administracji rządowej i samorządowej, uczelnie wyższe, organizacje społeczne, polityczne i religijne. Poza terenami zamieszkałymi, w skład tego obszaru, wchodzą również powiązane z nimi przestrzennie i funkcjonalnie tereny niezamieszkałe, jak tereny komunikacyjne (dworzec autobusowy, tereny dworca kolejowego Opole Wschodnie), tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (w tym m.in. tereny zieleni publicznej), tereny poprzemysłowo-powydobywcze (Kamionka Piast).

Miasto Opole przede wszystkim koncentruje swoje działania na finansowym wsparciu zmiany sposobu ogrzewania w budynkach mieszkalnych. W ramach realizacji Programu KAWKA II  prowadzona jest również zmiana sposobu ogrzewania również w budynkach komunalnych, które położone są w centrum miasta. Budynki będą przyłączone do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Będzie kontynuowana akcja informacyjna, aby zachęcić mieszkańców do zmiany sposobu ogrzewania. Dzięki przeprowadzonej inwentaryzacji źródeł niskiej emisji, będzie można dotrzeć bezpośrednio do osób zamieszkujących lokale i budynki, w których dotychczas nie przeprowadzono zmiany sposobu ogrzewania. Ponadto Miasto posiada „Lokalny Program Rewitalizacji Opola do 2023 roku” przyjęty Uchwałą Nr XXXIV/664/16 Rady Miasta Opola z dnia 24 listopada 2016 r., który identyfikuje w centrum miasta występowanie zdegradowanych terenów zielonych (np. Kamionka Piast).
Na terenie Śródmieścia obserwowane są różne problemy i negatywne zjawiska w sferach technicznej oraz przestrzenno-funkcjonalnej. Szczególną uwagę zwraca niezadowalający stan techniczny części budynków (w tym obiektów zabytkowych), jak również związany z tym niski poziom ich efektywności energetycznej.
W przypadku części jednostek urbanistycznych, wchodzących w skład obszaru rewitalizacji, odsetek komunalnych budynków mieszkalnych znajdujących się w stanie niższym niż dobry (tj. w stanie złym bądź dostatecznym), kształtuje się na poziomie od 50% do 90% (w skrajnych przypadkach wynosi nawet ponad 90%). Niezadowalający stan techniczny części budynków wpływa na obniżenie estetyki przestrzeni śródmiejskiej (salonu reprezentacyjnego całego miasta). Podstawowe cele działań rewitalizacyjnych na tym obszarze obejmują m.in. poprawę stanu zagospodarowania i jakości przestrzeni publicznych, a także poprawę jakości środowiska miejskiego.

Poprzez wdrożenie m.in. działań: przebudowa systemu zieleni wraz z urządzeniem skwerów, zieleńców i placyków integracyjnych w obszarze terenów publicznych, półpublicznych i półprywatnych (kwartał zabudowy śródmiejskiej pomiędzy ul. Krakowską i ul. Żwirki Wigury), urządzenie wielopokoleniowego placu zabaw w powiązaniu z ZOZ oraz ul. Krakowską (ul. Krakowską i ul. Kołłątaja), urządzenie otwartych ogródków wewnątrzblokowych, wzmocnienie potencjału przyrodniczego Wyspy Bolko (nasadzenia odtwarzające krzewów i roślinności okrywowej), rewitalizacja terenu zdegradowanego obejmującego Kamionkę Piast, (zostaną wykonane nowe nasadzenia, tak, aby całość tworzyła ład i harmonię o charakterze parkowym. Proponuje się również budowę ścieżek edukacyjnych i przyrodniczych wykorzystujących naturalne ukształtowanie terenu
i małej architektury), poprawa zagospodarowania zdegradowanych przydworcowych przestrzeni publicznych, wzrost uprzywilejowania transportu publicznego oraz poprawa konkurencyjności miejskich środków transportu względem samochodów prywatnych. Działanie zakłada przywrócenie i nadanie nowych funkcji terenom zdegradowanym sprzyjających poprawie warunków życia mieszkańców.

Przedsięwzięcia z zakresu działań termomodernizacyjnych oraz remontowych, planowane
do realizacji w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Opola do 2023 roku, mogą być
dofinansowane ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów.

Będą prowadzone również działania edukacyjne i kontrolne w zakresie zmiany sposobu ogrzewania oraz przestrzegania zakazu spalania odpadów.

W ramach realizacji zadań z zakresu ochrony powietrza i ograniczenia niskiej emisji, w 2015 r. opracowano „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Opola” (PGN). Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) to narzędzie, służące do dobrego planowania energetycznego w gminie. PGN musi być spójny przede wszystkim z „gminnymi planami zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe” oraz innymi dokumentami, w których znajdują się zapisy dotyczące redukcji zużycia energii. Opracowanie takiego programu umożliwia aplikowanie o środki unijne w perspektywie finansowej 2014-2020, na realizację zadań związanych z termomodernizacją budynków komunalnych, w tym użyteczności publicznej i komunalnych budynków mieszkaniowych, wymianę oświetlenia ulicznego, wymianę miejskiego taboru autobusowego, budowę i modernizacją infrastruktury drogowej. Zadania, które zaproponowano do wdrożenia w ramach PGN, będą realizowane w różnych częściach miasta, w tym w centrum Opola.

W ramach ITS zaplanowano 2 stacje pomiarowe mające badać zanieczyszczenia z transportu drogowego: przy ul. Nysy Łużyckiej i przy ul. Krapkowickiej (PGN 2015). Kiedy zostanie to wdrożone?

Budowa 2 stacji pomiarowych przewidywana jest w latach 2018-2019.

 Jaki jest przybliżony bilans utraty zieleni wysokiej do nowych nasadzeń w poszczególnych dzielnicach Opola w ostatnich 5 latach? Chodzi nie tyle o stosunek liczby nasadzeń do liczby utraconych drzew, co do możliwości pełnienia przez zieleń wysoką w danej dzielnicy funkcji izolującej, filtrującej, regulującej stan sanitarny powietrza, a także optymalne warunki klimatyczne.

W związku z rozwojem miasta prowadzone są liczne inwestycje, które często związane są z koniecznością wycinki zieleni. W ostatnim czasie zaobserwowano zwiększoną ilość usuwanych drzew, czego główną przyczyną są choroby i żerowanie różnego rodzaju szkodników, m.in. gradacja mszyc występująca na terenie Opolszczyzny, która powoduje masowe obumieranie świerków. Ponadto od kilku lat obserwuje się wzrost liczby wniosków o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów, składanych zarówno przez przedsiębiorców jak i osoby prywatne.

W przypadku działań inwestycyjnych, usuwanie drzew i krzewów wiąże się z koniecznością ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska. Opłata naliczona za usunięcie drzew i krzewów jest swoistą kompensatą poniesionej straty w środowisku, wynikającej z wycinki roślinności. Inną formą kompensacji przyrodniczej są nasadzenia zastępcze drzew i krzewów. Powyższe sformułowanie dotyczy naprawy wyrządzonych szkód w środowisku, wywołanych usuwaniem rosnących drzew/krzewów np. na skutek prowadzenia inwestycji budowlanych. Nasadzenia zamienne powinny być fachowo zrealizowane, zgodnie ze sztuką ogrodniczą tak, by zachowały żywotność i stanowiły właściwą rekompensatę dla środowiska przyrodniczego.

Dopuszcza się całkowite lub częściowe odroczenie terminu uiszczenia opłaty naliczonej za usunięcie drzew i krzewów, w przypadku, gdy wystąpi o to wnioskodawca, z uwagi na trudną sytuację materialną, nie pozwalającą na zapłatę wysokich kwot, a także w przypadku przedłożenia ciekawych projektów nasadzeń nowej roślinności. Ponadto musi posiadać własny teren przeznaczony pod urządzoną zieleń. W niektórych przypadkach, dozwolone jest sadzenie drzew zastępczych na terenie, nie będącym własnością strony. Ponadto brana jest pod uwagę wartość przyrodnicza drzewa
lub krzewu przeznaczonego do usunięcia.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody nie precyzuje sytuacji, w których termin uiszczenia opłaty może być odroczony, ani nie wskazuje parametrów nasadzeń zastępczych, czy też ich ilości, jakie należy wyznaczyć przy odroczeniu terminu uiszczenia naliczonej opłaty za usunięcie drzew i krzewów. Ilość drzew do nasadzenia wyznaczana jest na podstawie wysokości opłaty, naliczonej za usunięcie drzew oraz cen obowiązujących w szkółkach. Opłata jest ściśle związana z wartością przyrodniczą usuwanego drzewa, tzn. gatunkiem i obwodem pnia. Im większa opłata, tym więcej drzew wyznacza się do nasadzenia, celem uzyskania odpowiedniej kompensacji przyrodniczej. Dobierane są głównie drzewa, których wiek, po upływie trzech lat od posadzenia, uniemożliwi ich wycięcie bez wymaganego zezwolenia. Działania takie zapobiegają usunięciu drzew tuż
po sprawdzeniu przez tut. Organ ich żywotności i umorzeniu opłaty naliczonej za usunięcie drzew.

Terminy uiszczenia opłat za usuwanie drzew pochodzących z gatunków obcych lub inwazyjnych, mających małą wartość przyrodniczą, są odraczane w zamian za dokonanie nasadzeń zastępczych. Natomiast terminy uiszczenia opłat za usunięcie drzew, posiadających cenne wartości przyrodnicze, nie są odraczane, z uwagi na trudności w kompensacji poniesionej straty, wynikającej z wycięcia drzew.

Zestawienie usuwanych i nasadzonych drzew na terenie miasta Opola (tereny należące do Miasta Opole oraz osób prywatnych i firm) w okresie 2011-2015: usunięto 12909 szt. drzew, a nasadzono 7602 szt. drzew.

Z powyższego wynika, że pomimo usuwania dużej ilości drzew, związanego głównie z działaniami inwestycyjnymi oraz z gradacją szkodników, obumieraniem i zagrożeniem bezpieczeństwa osób i mienia na terenie miasta Opola prowadzone są działania, mające na celu odtworzenie usuniętej zieleni, poprzez wprowadzanie nowej roślinności, zarówno na terenach zieleni urządzonej, jak również na innych terenach miasta, z zastosowaniem nasadzeń zastępczych drzew i krzewów.

Duża liczba usuniętych drzew (głównie z terenów prywatnych oraz terenów zielonych należących do spółdzielni mieszkaniowych) jest związana z gradacją szkodników m.in. mszycy świerkowej, która doprowadziła do masowego obumierania świerków na terenie Miasta Opola.

Podstawową zasadą przy kształtowaniu nasadzeń zastępczych, jest polityka przestrzenna miasta, uwarunkowana prawem miejscowym oraz dążenie do rekompensaty przyrodniczej, poprzez sytuowanie nowych nasadzeń np. w bezpośrednim sąsiedztwie usuwanych drzew. Nasadzenia zastępcze powinny być realizowane w takich miejscach, w których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Opola dopuszcza występowanie zieleni wysokiej. Nasadzenia zastępcze nie mogą mieć statusu zieleni tymczasowej i muszą być dostosowane do charakteru istniejącej zieleni oraz zabudowy i infrastruktury technicznej. W przypadku terenów nie objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ani Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta. Opola, nasadzenia należy wykonywać w sposób nie kolidujący z obiektami budowlanymi i infrastrukturą techniczną.

Jakie działania zamierza podjąć UM celem zmniejszenia wpływu dodania trasy średnicowej
do układu drogowego Opola, zarówno po realizacji odcinka Prószkowska – Struga, jak i po wybudowaniu pełnej arterii od węzła do węzła obwodnicy?

Z informacji uzyskanych w MZD w Opolu wynika, że działania te zostały określone w decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej przez RDOŚ w Opolu, tj. budowa ekranów i nasadzenia w pasie wzdłuż drogi. Dodatkowo puszczenie ruchu na ten odcinek powinno spowodować zmniejszenie zanieczyszczeń spowodowane postojami samochodów w innych miejscach miasta. Lokalizacja nie pozostaje też bez znaczenia, gdyż ruch mas powietrza wzdłuż rzeki i obecność wilgoci w powietrzu powinny wpływać na kondensację pyłów i rozwiewanie ich.

Jakie działania podejmie UM, żeby zminimalizować wpływ obwodnicy południowej i trasy odrzańskiej w tym samym aspekcie? Proszę o uwzględnienie wpływu nowych przelotowych tras samochodowych na indywidualne wybory środka transportu, spodziewane przyciągnięcie tranzytu
w granice Opola oraz zaburzenie cyrkulacji powietrza poprzez wybudowanie dróg na nasypach
i z ekranami.

Z informacji uzyskanych w MZD w Opolu wynika, że działania te zostały określone w decyzji „środowiskowej” wydanej przez RDOŚ w Opolu, tj. konieczność budowy ekranów i nasadzeń w pasie wzdłuż drogi. Dodatkowo puszczenie ruchu na ten odcinek powinno spowodować zmniejszenie emisji zanieczyszczeń spowodowane postojami samochodów w innych miejscach miasta. Lokalizacja nie pozostaje też bez znaczenia, gdyż ruch mas powietrza wzdłuż rzeki i obecność wilgoci w powietrzu powinny wpływać na kondensację pyłów i ich rozwiewanie.

Nowe przelotowe trasy samochodowe będą uwzględnione w wyborach środka transportu
w przyszłości w poruszaniu się po mieście np. poprzez wyznaczanie bus-pasów.

Czy po wybudowaniu obwodnicy północnej dokonano badań zmian cyrkulacji powietrza
w otoczeniu drogi w skali dzielnic i miasta? Czy wyniki ewentualnych badań pokrywają się
z diagnozami z etapu koncepcji i projektu trasy? Jaki wpływ mają zaobserwowane zmiany
na kumulację zanieczyszczeń na terenie miasta?

Z informacji uzyskanych w MZD w Opolu wynika, że na etapie koncepcji oraz projektu trasy obwodnicy północnej, ani obecnie nie prowadzono analiz w zakresie ewentualnych zmian cyrkulacji powietrza w otoczeniu drogi w skali dzielnic i miasta. Trasa drogi przebiega głównie w kierunku z zachodu na wschód i w zdecydowanej większości poza terenami zbudowanymi. Otoczenie drogi stanowią głównie użytki rolne. Trudno stwierdzić czy taki przebieg obwodnicy wpływa w jakikolwiek sposób na cyrkulację powietrza, biorąc pod uwagę przeważający kierunek wiatrów z zachodu na wschód oraz z południowego zachodu.

Czy projekt rozbudowy galerii przy pl. Kopernika umożliwia zachowanie dotychczasowej zdolności do wietrzenia się centrum miasta, ze szczególnym naciskiem na przeważający kierunek zachodni wiatrów?

Trudno ocenić czy projekt rozbudowy galerii przy pl. Kopernika wpłynie na dotychczasowy sposób przewietrzania, ponieważ w otoczeniu pl. M. Kopernika występuje kilkukondygnacyjna zabudowa. Teren tzw. Wzgórza Uniwersyteckiego jest położony nieco wyżej, a budynki na nim usytuowane również wpływają na cyrkulację powietrza w ich okolicy. Zabudowa miejska bardzo mocno modyfikuje siłę i kierunek wiatrów. Zwarta zabudowa osłabia siłę wiatru (tworzy się tzw. efekt kurtynowy). Jednak między pierzejami wysokich budynków powstaje tzw. zjawisko tunelowe, zwiększające dynamikę wiatru.

Zgodnie z zapisami uchwały Nr XLV/699/13 Rady Miasta Opola z dnia 15 lipca 2013 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego plac M. Kopernika – ulica Studzienna w Opolu: nieprzekraczalna linia zabudowy została przesunięta w nawiązaniu o istniejących budynków (stacji transformatorowej i byłego szaletu miejskiego), a także wprowadzono ograniczenie wysokości zabudowy na części terenu 2UC przylegającej do terenu 3KPP.

Teren pl. M. Kopernika, który obecnie pełni funkcję parkingu naziemnego zostanie przekształcony, ponieważ miejsca parkingowe zostaną przeniesione pod ziemię, a przez to wyeliminowana będzie uciążliwość w postaci niezorganizowanej emisji spalin z terenu placu M. Kopernika. Teren pl. M. Kopernika ma zostać częściowo zagospodarowany zielenią.

Kiedy miasto ma zamiar ostatecznie rozwiązać problem dmuchaw spalinowych i zacząć egzekwować postanowienia Uchwały Nr XXXIV/416/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 października 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Opole,
ze względu na przekroczenia poziomów
dopuszczalnych pyłu PM10 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu wraz z planem działań krótkoterminowych”?

Na etapie procedowania POP oraz po jego uchwaleniu przez Sejmik Województwa Opolskiego, miejskie jednostki organizacyjne zostały powiadomione o konieczności stosowania wytycznych wynikających z Programu ochrony powietrza. Straż Miejska jest jednostką odpowiedzialną za egzekwowanie zakazu stosowania dmuchaw do zbierania liści przez cały rok.

                                                                                                             Prezydent Miasta Opola

  Arkadiusz Wiśniewski

Apel radnych w sprawie nazw ulic w nowych dzielnicach Opola

5 01 2017

Radni KWW Mniejszość Niemiecka                                                             Opole, 05.01.2017

Piotr Los / Jan Damboń / Marcin Gambiec

Prezydent Miasta Opola

Pan Arkadiusz Wiśniewski

Szanowny Panie Prezydencie,           
po kilku dniach funkcjonowania rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie poszerzenia granic miasta Opola, jak również uchwałami Rady Miasta Opola podjętymi w sprawie nazw ulic pragniemy zasygnalizować niepokojący nas problem funkcjonowania na terenie nowych dzielnic Opola.

Poprzez podjęcie uchwał Rady Miasta Opola zmieniono od 1 stycznia 2017 roku nazwy ulic
na terenach nowych dzielnic Opola. Zmiana nazw ulic jest procesem długofalowym
i większość nazw ulic była konsultowana z mieszkańcami nowych dzielnic. Spora grupa mieszkańców zwróciła się do nas z problemem nie tyle samych nazw ulic,
co zasygnalizowała problem dotarcia do niektórych z nieruchomości nowych dzielnic Opola chociażby przez takie służby jak Policję, Straż Miejską, przyjazd karetki pogotowia ratunkowego, nie wspominając już o przesyłkach pocztowych, kurierskich.  

Pragniemy zatem zwrócić się do Pana Prezydenta z wnioskiem o pozostawienie starych nazw ulic przez rok 2017 celem edukacji mieszkańców w stosunku do nowych nazw ulic. Prosimy zatem
o rozważenie możliwości zawieszenia nazw ulic ze starą nazwą pod tablicami z nowymi nazwami ulic. Ułatwi to w ten sposób dotarcie wyżej wymienionych służb do mieszkańców nowych dzielnic i w okresie zanim znikną stare nazwy ulic przyczyni się do lepszej edukacji nazw ulic w nowych dzielnicach Opola.

Z wyrazami szacunku
Piotr Los
Jan Damboń
Marcin Gambiec

UWAGA GROSZOWICE, GROTOWICE ! Zmiana harmongramu wywozu śmieci

3 01 2017

Dla mieszkańców ulic:BAŻANTOWA, BRZEGOWA, CZOGAŁY, DR. FRANCISZKA GABRIELA, EMANUELA SMOLKI, FRANCISZKA JÓZEFA BUHLA, FRANCISZKA MYŚLIWCA, GOŁĘBIA, GÓRNICZA, GWARKÓW, HELENY GOZDEK, HUTNICZA, IRYDOWA, JANA AUGUSTYNA, JANA NIKODEMA JARONIA, JÓZEFA, JÓZEFA GLOGEGO, KAROLA GRZESIKA, KASPERKA, KATARZYNY, KSAWEREGO DUNIKOWSKIEGO, KSIĘDZA FRANCISZKA RUDZKIEGO, KSIĘDZA JERZEGO POPIEŁUSZKI, MAŁA, METALOWA, MIEDZIANA, MŁODZIEŻOWA, NIKLOWA, ODRZAŃSKA, OŚWIĘCIMSKA, PIASKOWA, PIASTÓW, PIOTRA PAMPUCHA, PLATYNOWA, PODBORNA, PODMIEJSKA, POŁUDNIOWA, PRZEDPOLE, PRZEPIÓRKI, PRZEWOZOWA, RZECZNA, SREBRNA, STALOWA, STANISŁAWA GRZONKI, TYTANOWA, WAWRZYŃCA ŚWIERZEGO, ZŁOTA, ŻELAZNA
Drugi wywóz pojemnika żółtego w tym roku odbędzie się nie 6 stycznia, a 16 stycznia !

Poprawiony harmonogram (kliknij)