Sprzątanie świata 2017 dzisiaj w Groszowicach !

27 04 2017

Zapraszam serdecznie wszystkich mieszkańców, społeczników, działaczy sportowych w tym wszystkich radnych z dzielnicy Groszowice do tej akcji!
Spotykamy się 27.04.2017 (dzisiaj) o godzinie 17:00 w rejonie stadionu LKS Groszmal. 

s5_logo

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego GROSZOWICE II. Mieszkasz na tym terenie? Tylko do 21.04 możesz zgłosić jakiekolwiek uwagi do planu!

18 04 2017

Każdy, mieszkający na tym terenie,kto zapragnie na tym terenie ralizować jakiekolwiek inwestycje w kolejnych latach warto by zapoznał się z nie tylko mapą, ale i załącznikami do projektu uchwały.

Uwagi można składać do 21.04.2017 (kliknij i pobierz druk)

Projekt uchwały mpzp

Załącznik nr 1 – rysunek planu

Załącznik nr 2 – wykaz zabytków

Uzasadnienie do projektu uchwały

Prognoza oddziaływania na środowisko (zał. 1, zał. 2, zał. 3)

Zgodnie z art. 29 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz.1227) każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa. Uwagi i wnioski dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko można składać na piśmie lub drogą elektroniczną bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres prognozy.bu@um.opole.pl z dopiskiem „mpzp Groszowice II” lub bezpośrednio w Biurze Urbanistycznym Urzędu Miasta Opola, pl. Wolności 7/8 .

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi, które należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Opola z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 kwietnia 2017 r.

 

Ciekawe wydarzenie nie tylko dla mieszkańców Opola!

18 04 2017

Cmentarz wrocławska

Wesołych Świąt! Frohe Ostern!

15 04 2017

wielkanoc 2017.jpg

Debata „Usłysz Swoją Szkołę” w TOK.FM

15 04 2017

Dnia 13.04.2017 byłem gościem debaty w radiu TOK.FM „Usłysz swoją szkołę”. Zachęcam do wysłuchania, ale i oglądania n stronie TOK.FM ! (kliknij)

z21637473qopolska-debata-uslysz-swoja-szkole
(Fot. Darek Zalewski, TOK FM)

Emi już z nami !

3 04 2017

Od 03.04.2017 od godz. 13:45 Emma Gambiec z nami 😉 Seit den 3. April 13:45 Uhr unsere Emma mit Uns !
Emma Gambiec.jpg

Inkasenci w całym Opolu z prowizją 10%

30 03 2017

Dziękuję radnym, którzy poparli moją poprawkę złożoną na sesji Rady Miasta Opola, jak również Prezydentowi Miasta Opola za pozytywne zaopiniowanie poprawki. Tym samym inkasenci za pobrane podatki otrzymają w całym Opolu taką samą prowizję – 10%.
Pomimo negatywnej opinii Pani Skarbnik poprawka przeszła 27 głosami za, przy 2 przeciwnych oraz 3 wstrzymujących się.

inkasenci